• ДЪРЖАВЕН АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

  • Фалкон

    ПОЛЕТИ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

  • ПОЛЕТИ ЗА МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА

АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2023г

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АНТИКОРУПЦИОНЕН ПЛАН - 2023г. ОТ ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР към 31.12.2023

Подаване на сигнал


 

Ако имате информация за конкретна корупционна проява и/или конфликт на интереси за служител/и в ДАО
подайте сигнал:
Адрес: София 1540, Летище София
E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
ФАКС: +359 2 945 92 01
- на място в деловодството на ДАО;
- по поща;
- по факс;
- чрез електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., при условие, че сигналът е подписан с квалифициран електронен подпис.

Подай сигнал бланка - изтегли

Предприети действия от Държавния авиационен оператор по сигнали, съдържащи твърдения за корупционни практики:


 

        Информация за предприети действия от Държавния авиационен оператор през 2023г.

        За 2022г няма подадени сигнали.

        За 2021г няма подадени сигнали.


ВАЖНО

Уведомяваме Ви, че съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
Съгласно чл. 48 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:
1. трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;
2. имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;
3. конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;
4. позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;
5. дата на подаване на сигнала;
6. подпис на подателя.

Съгласно разпоредбата на чл. 73 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество производството за установяване на конфликт на интереси, както и за нарушения по чл. 68 и 69 се образува в срок до 6 месеца от откриването, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

Органът по избора или назначаването се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца от образуване на производството. При случаи на фактическа и правна сложност срокът може да бъде продължен еднократно с 30 дни.

Съгласно разпоредбата на чл.111, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.
В двумесечен срок от регистрирането на сигнала, се взема решение, за което се уведомява подателя.

Полезни връзки